Angličtina pro děti v Ostravě
ANGLIČTINA NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Angličtina pro prvňáčky
 

Cíle kurzu:
- rozvíjet slovní zásobu a komunikaci v jazyce novými metodami a formami práce
- seznamovat děti s jazykem přirozeným, hravým, ale účelným způsobem
- vhodně motivovat k učení a vzbuzovat zájem o jazyk
- klást důraz na mluvení a poslech s postupným objevováním i psané podoby slov a uvědoměním si   skutečnosti rozdílu mezi psanou a mluvenou formou jazyka
- stále střídat činnosti tak, aby byla respektována dětská hravost a zároveň možnost únavy a   kolísání pozornosti. Děti si při hrách ani neuvědomují, že zároveň procvičují třeba slovní zásobu či   jednoduchou konverzaci

Místo výuky:
Základní školy, ve kterých působíme ( přehled zde... )

( Kurzy pro žáky těchto škol a také pro ostatní zájemce, kterým vyhovuje věková kategorie a čas výuky ).


Angličtina pro druháčky
 

Cíle kurzu:
- rozvíjet slovní zásobu a komunikaci v jazyce novými metodami a formami práce
- seznamovat děti s jazykem přirozeným, hravým, ale účelným způsobem
- vhodně motivovat k učení a vzbuzovat zájem o jazyk
- připravit děti na zvládnutí povinné výuky angličtiny, která pro ně začíná již ve 3. ročníku

Místo výuky:
Základní školy, ve kterých působíme ( přehled zde... )

( Kurzy pro žáky těchto škol a také pro ostatní zájemce, kterým vyhovuje věková kategorie a čas výuky ).Angličtina pro žáky třetích tříd
 

Cíle kurzu:
- rozvíjet slovní zásobu a komunikaci v jazyce novými metodami a formami práce
- seznamovat děti s jazykem přirozeným a účelným způsobem
- vhodně motivovat k učení a vzbuzovat zájem o porozumění cizímu jazyku
- pomoci dětem se zvládnutím jazyka a nově probíraných gramatických kategorií v povinné výuce   angličtiny, která pro mnohé děti poprvé začíná v tomto ročníku

Výuka pro žáky třetích ročníků je koncipována tak, aby dětem usnadnila pochopení jazyka a pomohla jim zvládat učivo podle osnov. Výuka v kurzu plynule navazuje na výuku ve škole,
nekopíruje ji, ale dále upevňuje, rozvíjí a rozšiřuje. Kurzy jsou tedy vedeny tak, aby dětem nabídly více než školní výuka. Lekce probíhají zábavnou formou, děti využijí kvalitní výukový materiál, ve výuce jsou zastoupeny zajímavé aktivity a hry.
Důraz je kladen na všechny čtyři základní jazykové dovednosti, tedy poslech, mluvení, čtení a psaní.

Místo výuky:
Základní školy, ve kterých působíme ( přehled zde... )

( Kurzy pro žáky těchto škol a také pro ostatní zájemce, kterým vyhovuje věková kategorie a čas výuky )Angličtina pro žáky čtvrtých a pátých tříd
 

Cíle kurzu:
- upevnit získané znalosti a dále je rozvíjet pomocí nejnovějších metod a forem práce
- prohlubovat znalost jazyka přirozeným a účelným způsobem
- vhodně motivovat k učení a vzbuzovat zájem o jazyk
- zbavit žáky ostychu při používání nabytých vědomostí při běžné konverzaci
- vysvětlit a procvičit gramatické kategorie a upevnit znalost nově probírané gramatiky

Výuka pro žáky třetích až pátých ročníků je koncipována tak, aby jim usnadnila pochopení jazyka a pomohla jim zvládat učivo podle osnov. Výuka v kurzu plynule navazuje na výuku ve škole, dále rozvíjí jednotlivé tematické okruhy a rozšiřuje tak slovní zásobu dětí.
Gramatické kategorie jsou podrobněji procvičeny a vysvětleny pomocí nejnovějších vzdělávacích postupů.
Ve všech kurzech je kladen důraz na všechny čtyři základní jazykové dovednosti, tedy poslech, mluvení, čtení a psaní.

Místo výuky:
ZŠ Pokorného 1382, Ostrava - Poruba
( Kurzy pro děti, které navštěvují ZŠ Pokorného 1382 a také pro ostatní zájemce, kterým vyhovuje věková kategorie a čas výuky ).

 

 

Konverzační kurzy ( 6. - 9. třídy )

 

Cíle kurzu:

- rozvíjení slovní zásoby a komunikace pomocí nových metod a forem práce

- rozvíjení úrovně poslechu a porozumění

- zvládnutí a užití přibývajících gramatických kategorií v běžné mluvě prostřednictvím moderních konverzačních témat, textů, písniček

- účelné prohlubování jazykových znalostí formou rozmanitých a prožitkových aktivit.


 

Kurzy pro deváťáky

Příprava žáků 9. tříd na středoškolské a učňovské studium angličtiny

S ukončením základní školy by žáci 9. tříd měli podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Common European Framework of Reference for Languages) dosáhnout jazykové úrovně A2 pre-intermediate – středně pokročilý.
Žáci však opouštějí školu s různou úrovní vědomostí a s odlišnou úrovní se také setkávají při vstupu na střední školu či učiliště. Z toho pak pramení jejich časté počáteční a někdy i déletrvající neúspěchy.
Cíle kurzu:

- shrnutí gramatiky a hlavních konverzačních témat úrovně A2
- příprava žáků na plynulý přechod z jedné jazykové úrovně na druhou
- zajištění úspěšného začátku studia jazyka v novém školním prostředí
- podrobné objasnění obtížných gramatických kategorií

V ceně kurzu jsou zahrnuty gramatické přehledy, tabulky, konverzační témata.