Základní informace

Kurzy probíhají běžně 8 měsíců (říjen – květen ). Začínají v posledním týdnu v září nebo prvním týdnu v říjnu ( podle organizačních požadavků na jednotlivých místech výuky ).

Výuková lekce probíhá ve sjednaném čase a trvá 45 minut.

 

Kurzy neprobíhají ve dnech státních svátků a školních prázdnin.

V případě zrušení lekce z důvodu pořádání školních akcí či ředitelského volna, není naší povinností výuku nahrazovat. Vždy se však snažíme najít vhodný způsob náhrady.

 

Obsahy lekcí najdou rodiče na www stránkách ( Menu - Výuka - Obsahy lekcí ). Po zadání hesla, které obdrží rodiče emailem po druhé výukové lekci, získají přístup k dokumentu ve formátu MS Word.

 

Účast rodičů ve výuce je v duchu projektu " Začít spolu " možná, v kurzech pro nejmenší děti ( 2 až 4 leté ) je spolupráce doprovodu s lektorem opravdu vítána, protože v tomto věku jsou děti ještě mnohdy závislé na svých blízkých ( netýká se výuky v MŠ ).

 

Rodiče dětí z MŠ se mohou po dohodě s lektorem kdykoliv zúčastnit lekce.

 

V případě absence na straně žáka nemůže být uplatňován nárok na snížení nebo vrácení školného. Rodič však má možnost po dohodě s ředitelkou kurzů navštívit s dítětem jiný kurz a takto si ušlou lekci nahradit.

 

V rámci jednoho týdne lze prohodit den svého kurzu za druhý, který probíhá na jiném místě. Studijní ředitelka kurzů Vám doporučí, který z probíhajících kurzů nejlépe kopíruje ten Váš. Změnu je nutné předem domluvit. Pokud je nemocnost dětí vyšší, je i v zájmu lektora, aby děti učivo dohnaly a je jim věnována individuální péče.

 

Výuka, která by se nekonala z důvodu na straně lektora, bude v plné míře nahrazena, event. bude vrácena odpovídající část školného. Nelze uplatňovat nárok na výuku od stejného lektora.

Z velmi závažných důvodů může dojít i ze strany naší společnosti ke zrušení kurzu. V tom případě Vám bude nabídnut alternativní kurz. Pokud Vám tato možnost nebude vyhovovat, vrátíme Vám okamžitě odpovídající část školného.

Z organizačních důvodu může během roku dojít ke změně lektora kurzu.

 

Storno podmínky
Vzhledem ke skutečnosti, že výše školného je vypočtena podle počtu přihlášených, je přihláška závazná na celý školní rok.

Budete – li chtít ukončit kurz před začátkem 2. lekce, máte nárok na vrácení 100% kurzovného.

Tuto skutečnost je nutno nahlásit přímo PaedDr. Ivě Obermanové - emailem ( ajsusmevem@seznam.cz ) nebo telefonicky (725098828, 777639702), nejpozději do tří dnů po odučené první lekci Vašeho kurzu.
V případě pozdějšího ukončení kurzu nemáte nárok na vrácení kurzovného.

 

Věrnostní výše cen. Snažíme se udržet cenu při vstupu do kurzu i v dalších letech, pokud se nezmění vnější okolnosti. Tzn., i když se cena pro nové zájemce případně navýší, netýká se navýšení těch, kteří se rozhodnou v kurzu pokračovat - ti v dalších letech pokračují za původní cenu, za kterou se do kurzů přihlásili.

 

Ceny a slevy:
sourozenecká sleva: 10% z celkové částky pro staršího sourozence.

Účastník výuky je oprávněn zúčastnit se výuky po uhrazení ročního vyučovacího poplatku v předem určené výši. Roční školné může být hrazeno jednorázovou splátkou nebo po domluvě ve dvou pololetních splátkách. Povinností zákonného zástupce je řádně a včas zaplatit školné, nejpozději do 2. vyučovací lekce daného období.

Více o cenách kurzů a podmínkách plateb najdete zde...

 

Umístění do příslušných kurzů je limitováno max. počtem žáků, který závisí na typu a úrovni kurzu. Pojem "minimální počet dětí pro otevření kurzu" neznáme - snažíme se vyjít vstříc každému zájemci.

Pozdní zápis do jednotlivých kurzů snižuje možnosti Vašeho výběru.

 

Cíle výuky v kurzech se v mnohém prolínají a jsou postaveny na stejných principech. Každý z kurzu má však i svá specifika vyplývající z úrovně znalostí nejen cizího, ale i mateřského jazyka.

 

V kurzech na základních školách můžete využít možnost vyzvednutí dítěte z družiny lektorem kurzu.

 

Zákonný zástupce vyplněním přihlášky dává souhlas s uveřejněním fotografií z akcí pořádaných naší společností.