New adventures – Podmínky

Všeobecné podmínky

Přihláškou se rodič (rodiče) nebo zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně plynou z těchto všeobecných podmínek. Předmětem smlouvy je účast dítěte na tematických lekcích. Rodičem se rozumí objednatel – zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný zástupce), poskytovatelem jazykové kurzy Angličtiny s úsměvem, PaedDr. Iva Obermanová, Gudrichova 5365, Ostrava – Třebovice, 722 00, IČ 73185892 (dále jen Angličtina s úsměvem)
Účastníkem se rozumí osoba, jejíž účast je podložena řádně vyplněnou přihláškou. Osoby mladší 18 let jsou zastoupeny osobou starší 18 let (zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a Angličtinou s úsměvem vzniká a nabývá účinnosti odesláním přihlášky a jejím e-mailovým potvrzením.
Účastník je povinen dodržovat pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky.
Organizátor nenese zodpovědnost za účastníky, kteří se z jakéhokoli důvodu nedostavili včas na místo zahájení akce. V tomto případě nemají účastníci nárok na žádnou náhradu.
Platby a obchodní podmínky
Prostřednictvím webových stránek nám můžete zaslat přihlášku. Pro každé dítě je třeba vyplnit novou přihlášku. Ta pak bude sloužit jako rezervační poukaz.
Cena je 590,-Kč. Podrobnosti k akci a platbě zašleme emailem po obdržení Vaší přihlášky.
Storno podmínky
Zrušení účasti na akci ze strany účastníka akce nebo jeho zákonného zástupce:

Účastník akce nebo jeho zákonný zástupce má právo kdykoliv zrušit účast sebe nebo svého dítěte na akci.

Storno poplatek:
Do 5 dnů před termínem lekce – 30% ceny
4 – 1 den nebo při nenastoupení na akci – 100% z ceny
Nemůže-li se dítě účastnit ze zdravotních důvodů (nutnost doložení lékařského potvrzení), storno poplatek činí 30% z ceny. V tomto případě nemůžeme ovlivnit již zaplacené výdaje – certifikáty, pomůcky, odměny. Děkujeme za pochopení.

V případě zajištění náhradníka z Vaší strany storno poplatek neúčtujeme. Zrušení účasti musí být provedeno zasláním emailu na iva.obermanova@ajsusmevem.cz a musí být zpětně potvrzeno jako přijaté nebo telefonicky na čísle 725 098 828.
Ostatní:

Organizátor je povinen uskutečnit akci dle podmínek. Realizace akce je podmíněna dosažením minimálního počtu 10 dětí. Pokud počet účastníků pro danou akci nedosáhne minimálního počtu, vyhrazuje si organizátor právo akci zrušit.
Odesláním přihlášky účastník akce, nebo jeho zákonný zástupce stvrzuje, že se s podmínkami akce důkladně seznámil a souhlasí s nimi.