Podmínky – Anglické divadlo

Všeobecné podmínky

Přihláškou se rodič (rodiče) nebo zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně plynou z těchto všeobecných podmínek. Předmětem smlouvy je účast dítěte, příp. zákonných zástupců na divadelním představení. Rodičem se rozumí objednatel – zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný zástupce), poskytovatelem jazykové kurzy Angličtiny s úsměvem, PaedDr. Iva Obermanová, Gudrichova 5365, Ostrava – Třebovice, 722 00, IČ 73185892 (dále jen Angličtina s úsměvem)
Účastníkem se rozumí osoba, jejíž účast je podložena řádně vyplněnou přihláškou.Osoby mladší 18 let jsou zastoupeny osobou starší 18 let (zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a Angličtinou s úsměvem vzniká a nabývá účinnosti odesláním přihlášky a jejím e-mailovým potvrzením.
Účastník je povinen dodržovat pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky.
Organizátor nenese zodpovědnost za účastníky, kteří se z jakéhokoli důvodu nedostavili včas na místo zahájení akce. V tomto případě nemají účastníci nárok na žádnou náhradu.
Platby a obchodní podmínky:
Prostřednictvím webových stránek nám můžete zaslat přihlášku. Pro každé dítě je třeba vyplnit novou přihlášku. Pro účast rodiče je také nutno vyplnit novou přihlášku. Ta pak bude sloužit jako rezervační poukaz.
Cena je 100,- Kč. Podrobnosti k akci a platbě zašleme emailem po obdržení Vaší přihlášky.
Storno podmínky:
Zrušení účasti na akci ze strany účastníka akce nebo jeho zákonného zástupce:

Účastník akce nebo jeho zákonný zástupce má právo kdykoliv zrušit účast sebe nebo svého dítěte na akci.

Storno poplatek:
Vzhledem k nutnosti uhradit platby divadlu a obci za pronájem, nelze vstupenku stornovat. Můžete za sebe poslat náhradní osobu. Toto je nutné nahlásit předem emailem na iva.obermanova@ajsusmevem.cz. Děkujeme za pochopení.

Organizátor je povinen uskutečnit akci dle podmínek. Realizace akce je podmíněna dosažením minimálního počtu 40 dětí. Pokud počet účastníků pro danou akci nedosáhne minimálního počtu, vyhrazuje si organizátor právo akci zrušit.
Odesláním přihlášky účastník akce, nebo jeho zákonný zástupce stvrzuje, že se s podmínkami akce důkladně seznámil a souhlasí s nimi.