Podmínky kurzů

Podmínky vedení kurzů Angličtina s úsměvem

Zjednodušili jsme systém přihlašování. Vyplňujete pouze jednu závaznou přihlášku. Po úvodní první říjnové lekci máte možnost do druhé lekce přihlášku zrušit bez storno poplatků. Po druhé lekci, která proběhne na místě výuky, kam jste dítě přihlásili, je považována přihláška za závaznou, kupujeme pro Vás učebnici, pokud jste si ji přáli objednat a s Vaším dítětem závazně počítáme. Nejste – li si po první lekci jisti, zda Vaše dítě kurz bude po celý rok zvládat, kontaktujte nás, budeme situaci individuálně řešit.

Důležité:

Vzhledem k tomu, že kurz je limitován maximálním počtem žáků, je přihláška od druhé lekce závazná na celý školní rok.

Kurzy probíhají běžně 8 měsíců (říjen – květen)

Výuková lekce probíhá ve sjednaném čase a trvá 45 minut.

Kurzy neprobíhají ve dnech státních svátků a školních prázdnin. Garantujeme 30 výukových lekcí ročně. Pokud kvůli svátkům či prázdninám, případně nemoci ze strany lektora tento počet nebude splněn, budou Vám lekce nahrazeny v měsíci červnu. Pokud bude 30 lekcí dosaženo už např. v polovině května, kurz končí.

V případě zrušení lekce z důvodu pořádání školních akcí či ředitelského volna nebo z jiných důvodů, kdy nám nebude umožněna výuka, není naší povinností výuku nahrazovat nebo vracet kurzovné. Většinou se však snažíme vyjít vstříc a se všemi školkami a školami zatím výborně spolupracujeme.

Obsahy lekcí najdou rodiče na dropboxu. Po druhé lekci je všem klientům zaslán link pro zobrazení obsahů lekcí.

V případě absence na straně žáka nemůže být uplatňován nárok na snížení nebo vrácení školného, případně nahrazení výuky. Rodič však má možnost po dohodě s koordinátorkou kurzů navštívit s dítětem jiný kurz a takto si ušlou lekci nahradit.

Výuka, která by se nekonala z důvodu na straně lektora (nemoc), bude v plné míře nahrazena. Pokud by však, i přes absenci lektora, bylo dosaženo garantovaného počtu 30 lekcí, není nutno lekce nahrazovat. Nelze uplatňovat nárok na výuku od stejného lektora.

Z velmi závažných důvodů může dojít i ze strany naší společnosti ke zrušení kurzu. V tom případě Vám bude nabídnut alternativní kurz nebo vráceny finance.

Z organizačních důvodu může během roku dojít ke změně lektora kurzu.

Ceny a slevy:
sourozenecká sleva: 10% pro staršího sourozence.

Po odeslání závazné přihlášky Vás budeme informovat o způsobu platby.

Účastník výuky je oprávněn zúčastnit se výuky po uhrazení ročního vyučovacího poplatku v předem určené výši do určeného termínu splatnosti. Roční školné může být hrazeno jednorázovou splátkou nebo ve dvou splátkách. Lze se domluvit i na splátkách, které jsou hrazeny trvalým příkazem podle potřeb rodiče. Povinností zákonného zástupce je řádně a včas zaplatit všechny splátky.

Cena je garantována pro celý školní rok

Výše cen se liší podle typu kurzu, počtu přihlášených dětí a podle místa výuky. V našich cenách se neodráží náklady na mohutnou reklamní kampaň a široký administrativní aparát. Své peníze investujete pouze do kvality výuky.
Ceny se pohybují od 350 – 450 Kč měsíčně v závislosti na místě výuky a počtu dětí ve skupinách. V rodinných centrech je cena 4 950 – 5200Kč/školní rok.

Cena zahrnuje:
– výuku Angličtiny s úsměvem vždy 1x týdně
– učební pomůcky, pracovní listy, veškerý kopírovatelný materiál (nikoliv učebnice)

Storno podmínky
Přihláška je závazná na celý školní rok.

Budete – li chtít ukončit kurz před začátkem 2. lekce, máte nárok na vrácení 100 % kurzovného. Tuto skutečnost je nutno nahlásit přímo PaedDr. Ivě Obermanové – emailem nebo telefonicky, nejpozději do pěti dnů po odučené první lekci Vašeho kurzu.
V případě pozdějšího ukončení kurzu nemáte nárok na vrácení kurzovného. Máte – li kurzovné rozdělené na více splátek, je Vaší povinností uhradit kurzovné v plné výši ročního kurzovného.

Vyloučení z kurzu

Ředitelka kurzu má nárok, po důkladném zvážení situace, vyloučit z kurzu dítě, které se neadaptovalo a svým chováním hrubě narušuje průběh lekcí. V tomto případě bude vrácena neodchozená část kurzovného v plné výši.

Zákonný zástupce vyplněním přihlášky dává souhlas s uveřejněním fotografií z akcí pořádaných naší společností.

Videa nebo fotografie pořízené rodiči ve výuce nesmí být vystavovány na internetu bez našeho souhlasu.

Aktualizace podmínek ve školním roce 2021/2022
Přihláška do kurzu je závazná na celý školní rok, z ní vyplývají i platební povinnosti. Současná epidemiologická situace však může přinést různá omezení. Prosíme Vás tedy zatím o uhrazení poloviční splátky z ročního kurzovného (tedy částku za 15 lekcí). V případě, že nám bude kvůli covid – 19 zakázán vstup do zařízení, ve kterém se vzdělává v kurzech AJ Vaše dítě a nebudeme moci vyučovat, přerušíme výuku. Doplatek pak bude ponížen o lekce, které by se z důvodu uzavření nekonaly.
Znamená to tedy, že nemusíte mít obavu, že budete platit za lekce, které se z důvodu uzavření školy/školky, neuskuteční.
Měsíční splátky jsou možné jen ve výjimečných případech z důvodu Vaší finanční tísně po předchozí domluvě s ředitelkou kurzů PaedDr. Ivou Obermanovou