Podmínky-tábor

Podmínky příměstského tábora Angličtiny s úsměvem

Přihláška na tábor a všeobecné podmínky se vztahují k přihlášce dítěte na tábor. Přihláškou se rodič (rodiče) nebo zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně plynou z těchto všeobecných podmínek. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem tábora a rodičem (zákonným zástupcem) je pobyt dítěte na dětském příměstském táboře. Rodičem se rozumí objednatel – zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný zástupce), poskytovatelem jazykové kurzy Angličtiny s úsměvem, PaedDr. Iva Obermanová, Gudrichova 5365, Ostrava – Třebovice, 722 00

( dále jen Angličtina s úsměvem ) IČ 73185892

Účastníkem dětského tábora se rozumí osoba, jejíž pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou na letní tábor a cena byla uhrazena v souladu s pokyny garanta akce. Osoby mladší 18 let jsou zastoupeny osobou starší 18 let (zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a Angličtinou s úsměvem vzniká a nabývá účinnosti odesláním přihlášky a jejím e-mailovým potvrzením.

Účastník dětského tábora je povinen dodržovat pokyny vedení tábora a vedoucích, především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků tábora. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky dětské rekreace.

Organizátor si vyhrazuje právo:
– vyloučení dítěte z akce v případě závažných kázeňských přestupků.
– Organizátor nenese zodpovědnost za účastníky, kteří se z jakéhokoli důvodu nedostavili včas na místo zahájení akce. V tomto případě nemají účastníci nárok na žádnou náhradu.

Doporučujeme, aby účastník tábora nevozil na tábor cenné věci, Poskytovatel neodpovídá za ztrátu věcí dítěte. Dohlédněte, prosím, na viditelné označení všech věcí a obuvi.

Zákonný zástupce je povinen upozornit na případná zdravotní omezení a zaručuje, že je dítě při nástupu na tábor zdrávo. První den dokládá potvrzení o bezinfekčnosti a zdravotní způsobilosti. Pokud dojde v souvislosti s nepravdivými či neúplnými údaji v nástupní lékařské dokumentaci ke zdravotnímu ohrožení účastníka tábora či táborového kolektivu, vyplynou z toho pro zákonného zástupce důsledky. Při nástupu bude nutno odevzdat také kopii kartičky zdravotní pojišťovny a souhlas s osobami, které mohou vyzvedávat dítě.

Platby a obchodní podmínky
Prostřednictvím webových stránek nám můžete zaslat přihlášku na tábor. Pro každé dítě je třeba vyplnit novou přihlášku. Ta pak bude sloužit jako rezervační poukaz. Do data, které obdržíte v odpovědi na přihlášku, je zapotřebí zaslat 50% zálohu z celkové ceny (cenu tábora Vám vypočteme na základě objednaných dnů v zaslané přihlášce) nebo celou částku tak, abychom přihlášku považovali za závaznou. Po vypršení lhůty, neobdržíme-li zálohu, rezervace propadá. Rezervaci lze na Vaši žádost prodloužit. Doplatek tábora je nutné uhradit nejpozději 1 měsíc před nástupem dítěte na tábor.

Platba převodem na běžný účet

číslo účtu: obdržíte v odpovědi
variabilní symbol: datum narození dítěte ve formátu dd.mm.rrrr

Do poznámek pro příjemce uveďte prosím jméno dítěte, které je uvedeno v přihlášce.
Platba fakturou

V případě čerpání z prostředků FKSP nebo z příspěvku od zaměstnatele Vám rádi vystavíme fakturu. Je však zapotřebí nám zaslat objednávku, kde budou informace pro vystavení faktury, na e-mail ajsusmevem@seznam.cz
Platba složenkou

V případě, že jste se rozhodli platit složenkou typu C, pošlete její kopii na adresu Gudrichova 5365, Ostrava – Třebovice, 722 00, aby mohla být platba dohledána v účetnictví, Česká pošta neuvádí dostatečné informace v bankovním výpisu. Děkujeme.
Storno podmínky

Zrušení účasti na akci ze strany účastníka akce, nebo jeho zákonného zástupce:

Účastník akce, nebo jeho zákonný zástupce má právo kdykoliv zrušit účast sebe, nebo svého dítěte na akci. Zrušení účasti musí být provedeno zasláním emailu na ajsusmevem@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 725098828 Organizátorovi přináleží odškodnění (storno poplatek), který je stanoven podle délky času mezi odstoupením od smlouvy ze strany účastníka akce, nebo jeho zákonného zástupce (rozhodující je den, kdy bylo toto odstoupení organizátorovi doručeno) a prvním dnem akce, následovně:
a) 25 a více dnů 50% z ceny
b) 24 – 4 den 85% z ceny
c) 3 – 1 den nebo při nenastoupení na akci 100% z ceny

Nemůže-li se dítě tábora účastnit ze zdravotních důvodů (nutnost doložení lékařského potvrzení), storno poplatek činí 20% z ceny. V tomto případě nemůžeme ovlivnit již zaplacené výdaje za skupinovou výuku. Děkujeme za pochopení.
V případě zajištění náhradníka z Vaší strany storno poplatek neúčtujeme.

Pokud dítě onemocní během týdne, vrací se jen poměrná část v závislosti na možnosti zrušení již objednaných služeb. Storno poplatek 20% z ceny zůstává.

Účastnit akce se mohou pouze řádně přihlášení účastníci, případně jejich řádně nahlášení náhradníci.

Ostatní:

Organizátor je povinen uskutečnit akci dle podmínek. Realizace akce je podmíněna dosažením minimálního počtu 10 účastníků. Pokud počet účastníků pro danou akci nedosáhne minimálního počtu, vyhrazuje si organizátor právo akci zrušit. V případě zrušení akce ze strany organizátora z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků, bude účastníkům vráceno 100% zaplacené částky.

Odesláním přihlášky účastník akce, nebo jeho zákonný zástupce stvrzuje, že se s podmínkami akce důkladně seznámil a souhlasí s nimi.